Hướng dẫn phần mềm vận tải logistics ,vận chuyển hàng rời | PhuLoiSoft

1.VIDEO1

- Hướng dẫn tạo Khách hàng,Tuyến đường, Chủ Xe, Tài xế, Đầu xe, kho/Chi nhánh/Cửa hàng,Bảng giá vận tải...

2. VIDEO 2

- Hướng dẫn Thiết lập kế hoạch vận tải, vận tải, Chi hộ,Thu hộ, Công nợ phải thu,Báo cáo liên quan...

3. VIDEO 3

- Hướng dẫn lập phiếu,xem phiếu vận tải hảng rời

4. VIDEO 4

- Hướng dẫn sửa chữa,bảo trì,Thu chi tiền mặt nội bộ khác,Báo cáo liên quan

- Hướng dẫn Hệ thống,Quản lý người dùng, phân quyền