Tải Phần mềm hỗ trợ

Tư vấn, hỗ trợ : 0904.728.471 - 0943.954.209
 
Phần mềm hố trợ Tải về
Phần mềm hỗ trợ từ xa Ultraview Tải về
Phần mềm hỗ trợ từ xa Anydesk Tải về
Framework 4.0 trở lên (tải về tại đây) - Update Framework 4.0.2 trở lên (tải về tại đây)  
SQL SERVER 2005 32bit :  sqlexpr32 (tải về tại đây)  SQLServer2005_SSMSEE (tải về tại đây)  
SQL SERVR 2005 : SQLEXPR_64 (tải về tại đây) va SQLServer2005_SSMSEE_x64 (tải về tại đây)  
SQL SERVR 2008 : SQLEXPR_64 (tải về tại đây) va SQLServer2005_SSMSEE_x64 (tải về tại đây)  
LOCAL DB 2012 : 32 BIT (tải về tại đây) (Link phụ tại đây)   
LOCAL DB 2012 : 64 BIT (tải về tại đây) (Link phụ : tại đây)  
SQL SERVER STANDARD 2008 :  tại đây)   

 

III. Driver máy in bill,mẫu giấy khác

Driver máy in bill Rongta

 

Driver máy in bill 85K

Driver máy in XP350B (dự phòng : Driver máy in XP350B)

Driver máy in bill DataPrinter K9C9F

 

- Driver máy in Bill XP58 (Dự phòng : Driver máy in Bill XP58)

 

- Driver máy in Bill XP D600 (Link phụ : Driver máy in Bill XP D600 )

 

Driver máy in bill XP D260

 

Mẫu giấy in bill cafe 57

 

Mẫu giấy in bếp bill cafe 57

 

Mẫu giấy in bill banhang 57