Hướng dẫn phần mềm quản lý Trung tâm, quản lý học viên | PhuLoiSoft

1. Hướng dẫn tạo danh mục, đăng ký học viên, đóng học phí, báo cáo phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ phú lợi

2. Hướng dẫn nhập,xuất giáo trình,CD, Thu-Chi tiền mặt,chấm công giáo viên phần mềm quản lý trung tâm anh ngữ Phú Lợi