Hướng dẫn phần mềm quản cầm đồ Phú Lợi v2022  
HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM QUẢN CẦM ĐỒ PHÚ LỢI  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 1/25  
Hướng dẫn phần mềm quản cầm đồ Phú Lợi v2022  
PHẦN 1 : THIẾT LẬP THÔNG TIN CƠ BẢN BAN ĐẦU  
1. Đăng nhập  
- Nhấp đúp chuột vào biểu tượng Phần mềm quản cầm đồ ở Màn hình  
Desktop  
- Phần Mềm mở lên và yêu cầu bạn đăng nhập  
- Nếu đây lần đầu tiên bạn đăng nhập vào phần mềm,bạn thể nhập  
theo thông tin sau  
+ Tên đăng nhập : admin  
+ Mật khẩu : admin  
2. Giới thiệu cơ bản về chức năng phần mềm  
- Phần menu chính chương trình  
- Màn hình chính, mô tả về Menu chức năng  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 2/25  
 
 
 
Hướng dẫn phần mềm quản cầm đồ Phú Lợi v2022  
+ Danh mục Tài sản,loại tài sản : Quản lý danh sách các loại tài sản cầm  
đồ như : Điện thoại,Laptop,Giấy tờ,Xe máy,Vàng…  
+ Danh mục Nội dung Thu-Chi : Danh sách các hạng mục Thu chi như :  
Chi Tiền điện,chi tiền lương,chi khác,..  
+ Quản hợp đồng cầm đồ (Nghiệp vụ chính của chương trình) : Tại  
màn hình này cho phép bạn Tạo mới,In, sửa,xóa,tìm kiếm hợp đồng theo  
Thông tin khách hàng (Tên,điện thoại,địa chỉ,..) hay tên đồ vật cầm cố, tìm  
theo Ngày,tháng,theo Trạng thái cầm đồ…  
+ Quản Đóng lãi : Quản Thêm,sửa xóa,tìm kiếm các phiếu đóng  
lãi theo ngày,khách hàng  
+ Quản Chuộc đồ : Quản Thêm,Sửa,Xóa,Tìm kiếm danh sách các  
hợp đồng đã chuộc theo Ngày,Khách hàng,…  
+ Quản lý thanh lý : Quản Thêm,Sửa,Xóa,Tìm kiếm danh sách các  
hợp đồng đã Thanh lý theo Ngày,Khách hàng,…  
+ Chi tiền mặt nội bộ : Quản Thêm,Sửa,Xóa,Tìm kiếm phiếu chi tiền  
mặt theo ngày  
+ Thu tiền mặt nội bộ : Quản Thêm,Sửa,Xóa,Tìm kiếm phiếu thu tiền  
mặt theo ngày  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 3/25  
Hướng dẫn phần mềm quản cầm đồ Phú Lợi v2022  
+ Báo cáo,Thống : Báo cáo,thống kê, trích xuất Excel theo ngày,tháng  
năm hợp đồng cầm đồ,đóng lãi,thanh lý,chuộc đồ,…  
+ Quản người dùng : Quản Thêm,sửa,xóa người dùng  
+ Phân quyền người dùng : Quản lý Phân quyền người dùng theo Nhóm  
người dùng được sử dụng các chức năng của phần mềm  
+ Cấu hình hệ thống : Thiết lập thông tin đơn vị sử dụng,Tham số cấu hình  
hệ thống,..  
3. Thiết lập thông tin đơn vị sử dụng  
- Sau khi đăng nhập vào phần mềm bạn click chọn menu :  
- Nhập thông tin đơn vị sử dụng phần mềm gồm : Tên đơn vị/Công ty,Địa  
thoại/Fax,Địa chỉ,Logo,…  
- Nhập xong thông tin -> chọn Đồng Ý để lưu thông tin vào hệ thống  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 4/25  
 
Hướng dẫn phần mềm quản cầm đồ Phú Lợi v2022  
4. Thiết lập tham số hệ thống khác  
Tại màn hình này bạn thể thiết lập các thông số đến chương trình như  
- Thiết lập lãi suất,vốn ban đầu,làm tròn số tiền,…  
- Thiết lập cách tạo phiếu theo  
- Thiết lập màu nền trạng thái hợp đồng cầm đồ : Quá hạn/Trễ, đã  
chuộc,thanh lý  
- Thiết lập về sao lưu dữ liệu  
- Thiết lập về Mẫu in,…  
Sau khi thiết lập xong -> Bạn chọn LƯU để lưu lại thông tin thiết lập  
5. Tài sản, loại tài sản  
- Click vào Biểu Tượng  
để vào màn hình quản lý Tài sản, Loại tàn sản  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 5/25