Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính tiền Sân bóng đá mini/Sân cầu long Phú Lợi  
HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM QUẢN LÝ - TÍNH TIỀN SÂN BÓNG  
MINI / SÂN CẦU LONG PHÚ LỢI  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 1/32  
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính tiền Sân bóng đá mini/Sân cầu long Phú Lợi  
2. Quản lý danh sách Sân,loại sân,khu vực sân  
Tạo danh mục khu vực trước, sau đó tạo Loại sân rối mới tạo danh  
sách Sân bóng  
2.1 Bước 1: Tạo khu vực  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục khu vực  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 3/32  
 
 
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính tiền Sân bóng đá mini/Sân cầu long Phú Lợi  
-
Tạo khu vực mới  
+ Click nút : Thêm mới  
+ Nhập tên khu vực  
+ Click LƯU  
-
Sửa thông tin khu vực đã có  
+ Chọn tên Khu vực cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên khu vực  
+ Nhấn LƯU  
2.2 Bước 2 : Tạo Loại sân  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục loại sân bóng  
-
Tạo mới Loại Phòng  
+ Click nút : Thêm mới  
+ Nhập tên Loại Sân  
+ Nhấn LƯU  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 4/32  
 
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính tiền Sân bóng đá mini/Sân cầu long Phú Lợi  
-
Sửa thông tin loại Sân đã có  
+ Chọn tên Loại Sân cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên Loại Sân  
+ Click LƯU  
2.3 Bước 3 : Quản lý và tạo danh sách sân bóng  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục Sân Bóng  
-
-
Thao tác thêm mới Sân bóng  
+ Click nút : Thêm mới  
+ Nhập tên Sân  
+ Nhấn LƯU  
Sửa thông tin Sân bóng đã có  
+ Chọn tên Sân bóng cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên Sân  
+ Nhấn LƯU  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 5/32  
 
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính tiền Sân bóng đá mini/Sân cầu long Phú Lợi  
3. Quản mặt hàng,nhóm hàng, đơn vị tính  
Tạo Đơn vị tính trước, sau đó tạo nhóm mặt hàng cuối cùng mới tạo  
mặt hàng  
3.1 Bước 1 : Tạo Đơn Vị Tính  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục Đơn Vị Tính  
-
-
Thao tác thêm mới Đơn vị tính  
+ Click nút: Thêm mới  
+ Nhập tên Đơn vị tính  
+ Nhấn LƯU  
Sửa thông tin Đơn vị tính đã có  
+ Chọn tên Đơn vị tính cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên Đơn vị tính  
+ Nhấn LƯU  
3.2 Bước 2 : Tạo Nhóm mặt hàng  
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục nhóm mặt hàng  
-
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 6/32  
 
 
 
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính tiền Sân bóng đá mini/Sân cầu long Phú Lợi  
-
-
Thao tác thêm mới Nhóm mặt hàng  
+ Click nút: Thêm mới  
+ Nhập tên nhóm mặt hàng  
+ Nhấn LƯU  
Sửa thông tin Nhóm mặt hàng đã có  
+ Chọn tên nhóm mặt hàng cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên Nhóm mặt hàng  
+ Nhấn LƯU  
3.3 Bước 3 : Quản lý danh sách Hàng hóa/ Mặt Hàng  
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục mặt hàng  
-
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 7/32