Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính tiền Nhà nghỉ/Khách sạn Phú Lợi  
HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM QUẢN LÝ - TÍNH TIỀN NHÀ  
NGHỈ/KHÁCH SẠN PHÚ LỢI  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 1/30  
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính tiền Nhà nghỉ/Khách sạn Phú Lợi  
2. Quản lý danh sách Phòng,loại phòng,khu vực  
Tạo danh mục khu vực trước, sau đó tạo Loại Bàn/Phòng rối mới tạo  
Bàn/Phòng  
2.1 Bước 1: Tạo khu vực  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục khu vực  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 3/30  
 
 
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính tiền Nhà nghỉ/Khách sạn Phú Lợi  
-
Tạo khu vực mới  
+ Click nút : Thêm mới  
+ Nhập tên khu vực  
+ Click LƯU  
-
Sửa thông tin khu vực đã có  
+ Chọn tên Khu vực cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên khu vực  
+ Nhấn LƯU  
2.2 Bước 2 : Tạo Loại Phòng  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục Phòng  
-
Tạo mới Loại Phòng  
+ Click nút : Thêm mới  
+ Nhập tên Loại Bàn/Phòng  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 4/30  
 
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính tiền Nhà nghỉ/Khách sạn Phú Lợi  
+ Nhấn LƯU  
-
Sửa thông tin loại Bàn/Phòng đã có  
+ Chọn tên Loại Phòng cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên Loại Phòng  
+ Click LƯU  
2.3 Bước 3 : Tạo Phòng  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục Phòng  
-
-
Thao tác thêm mới Phòng  
+ Click nút : Thêm mới  
+ Nhập tên Phòng  
+ Nhấn LƯU  
Sửa thông tin Bàn/Phòng đã có  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 5/30  
 
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính tiền Nhà nghỉ/Khách sạn Phú Lợi  
+ Chọn tên Bàn/Phòng cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên Bàn/Phòng  
+ Nhấn LƯU  
3. Quản mặt hàng,nhóm hàng, đơn vị tính  
Tạo Đơn vị tính trước, sau đó tạo nhóm mặt hàng cuối cùng mới tạo  
mặt hàng  
3.1 Bước 1 : Tạo Đơn Vị Tính  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục Đơn Vị Tính  
-
-
Thao tác thêm mới Đơn vị tính  
+ Click nút: Thêm mới  
+ Nhập tên Đơn vị tính  
+ Nhấn LƯU  
Sửa thông tin Đơn vị tính đã có  
+ Chọn tên Đơn vị tính cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên Đơn vị tính  
+ Nhấn LƯU  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 6/30  
 
 
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính tiền Nhà nghỉ/Khách sạn Phú Lợi  
3.2  
Bước 2 : Tạo Nhóm mặt hàng  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục nhóm mặt hàng  
-
-
Thao tác thêm mới Nhóm mặt hàng  
+ Click nút: Thêm mới  
+ Nhập tên nhóm mặt hàng  
+ Nhấn LƯU  
Sửa thông tin Nhóm mặt hàng đã có  
+ Chọn tên nhóm mặt hàng cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên Nhóm mặt hàng  
+ Nhấn LƯU  
3.3  
Bước 3 : Quản lý danh sách Hàng hóa/ Mặt Hàng  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục mặt hàng  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 7/30