Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm Quản Lý Tính Tiền HỒ CÂU PHÚ LỢI  
HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÍNH TIỀN HỒ CÂU  
PHÚ LỢI  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 1/33  
Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm Quản Lý Tính Tiền HỒ CÂU PHÚ LỢI  
1. Đăng nhập  
-
Nhập Tên đăng nhập, mật khẩu, chọn CA làm việc  
+ Tên đăng nhập : admin  
+ Mật khẩu : admin  
- Click đồng ý,vào màn hình chính phần mềm  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 2/33  
 
Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm Quản Lý Tính Tiền HỒ CÂU PHÚ LỢI  
2. Quản lý Vé Câu theo Loại vé,khu vực  
Tạo danh mục Khu vực,Loại trước rồi mới tạo Danh sách Vé Câu  
2.1 Bước 1: Khu vực  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục khu vực  
-
Tạo khu vực mới  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 3/33  
 
 
Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm Quản Lý Tính Tiền HỒ CÂU PHÚ LỢI  
+ Click nút : Thêm mới  
+ Nhập tên khu vực  
+ Click LƯU  
-
Sửa thông tin khu vực đã có  
+ Chọn tên Khu vực cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên khu vực  
+ Nhấn LƯU  
2.2 Bước 2 : Loại Vé  
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục Loại Vé  
-
- Thao tác thêm mới Loại Vé  
+ Click nút : Thêm mới  
+ Nhập tên loại Vé  
+ Nhấn LƯU  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 4/33