Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm BILLARD gói chuyên nghiệp version 1.0  
HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÍNH TIỀN BILLARD  
PHÚ LỢI  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 1/29  
Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm BILLARD gói chuyên nghiệp version 1.0  
1. Đăng nhập  
-
-
Nhập Tên đăng nhập, mật khẩu, chọn CA làm việc  
Click đồng ý,vào màn hình chính phần mềm  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 2/29  
 
Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm BILLARD gói chuyên nghiệp version 1.0  
2. Quản lý Phòng/Bàn theo khu vực  
Tạo danh mục khu vực trước, sau đó tạo loại Bàn/Phòng rối mới tạo  
Bàn/Phòng  
2.1 Bước 1: Tạo khu vực  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục khu vực  
-
Hình ảnh  
-
-
Tạo khu vực mới  
+ Click nút : Thêm mới  
+ Nhập tên khu vực  
+ Click LƯU  
Sửa thông tin khu vực đã có  
+ Chọn tên Khu vực cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên khu vực  
+ Nhấn LƯU  
2.2 Bước 2 : Tạo Loại Phòng/Bàn  
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục Bàn/Phòng  
-
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 3/29  
 
 
 
Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm BILLARD gói chuyên nghiệp version 1.0  
-
Hình Ảnh  
-
-
Thao tác thêm mới Loại Bàn/Phòng  
+ Click nút : Thêm mới  
+ Nhập tên loại Bàn/Phòng  
+ Nhấn LƯU  
Sửa thông tin loại Bàn/Phòng đã có  
+ Chọn tên Loại Bàn/Phòng cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên Loại Bàn/Phòng  
+ Click LƯU  
2.3 Bước 3 : Tạo Phòng/Bàn  
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục Phòng/Bàn  
-
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 4/29  
 
Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm BILLARD gói chuyên nghiệp version 1.0  
-
-
Thao tác thêm mới Bàn/Phòng  
+ Click nút : Thêm mới  
+ Nhập tên Bàn/Phòng  
+ Nhấn LƯU  
Sửa thông tin Bàn/Phòng đã có  
+ Chọn tên Bàn/Phòng cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên Bàn/Phòng  
+ Nhấn LƯU  
3. Quản lý hàng hóa,nhóm hàng,đơn vị tính  
Tạo Đơn vị tính trước, sau đó tạo nhóm mặt hàng cuối cùng mới tạo  
mặt hàng  
3.1 Bước 1 : Tạo Đơn Vị Tính  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục Đơn Vị Tính  
-
Hình Ảnh  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 5/29  
 
 
Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm BILLARD gói chuyên nghiệp version 1.0  
-
-
Thao tác thêm mới Đơn vị tính  
+ Click nút: Thêm mới  
+ Nhập tên Đơn vị tính  
+ Nhấn LƯU  
Sửa thông tin Đơn vị tính đã có  
+ Chọn tên Đơn vị tính cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên Đơn vị tính  
+ Nhấn LƯU  
3.2 Bước 2 : Tạo Nhóm mặt hàng  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục nhóm mặt hàng  
-
Hình ảnh :  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 6/29  
 
Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm BILLARD gói chuyên nghiệp version 1.0  
-
-
Thao tác thêm mới Nhóm mặt hàng  
+ Click nút: Thêm mới  
+ Nhập tên nhóm mặt hàng  
+ Nhấn LƯU  
Sửa thông tin Nhóm mặt hàng đã có  
+ Chọn tên nhóm mặt hàng cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên Nhóm mặt hàng  
+ Nhấn LƯU  
3.3 Bước 3 : Tạo Mặt Hàng  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục mặt hàng  
-
Hình ảnh  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 7/29  
 
Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm BILLARD gói chuyên nghiệp version 1.0  
-
Thao tác thêm mới mặt hàng  
+ Click nút: Thêm mới  
+ Nhập thông tin mặt hàng : Tên nhóm,Tên mặt hàng,Đơn vị  
tính, giá bán, Chọn hiển thị  
+ Nhấn LƯU  
-
Sửa thông tin mặt hàng đã có ( Sửa thông tin về giá bán, Đơn vị  
tính, nhóm mặt hàng )  
+ Chọn tên mặt hàng cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên mặt hàng  
+ Nhấn LƯU  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 8/29