Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán lẻ phú lợi  
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN BẢN LẺ  
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN BẢN LẺ  
PHÚ LỢI  
PHÚ LỢI  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 1/32  
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán lẻ phú lợi  
1. Đăng Nhập  
1. Đăng Nhập  
- Đồng ý : Nhập Tên đăng nhập, mật khẩu,Click đồng ý đăng nhập vào  
- Đồng ý : Nhập Tên đăng nhập, mật khẩu,Click đồng ý đăng nhập vào  
chương trình  
chương trình  
- Nếu đăng nhập lần đầu tiên  
- Nếu đăng nhập lần đầu tiên  
+ Tên đăng nhập : admin  
+ Tên đăng nhập : admin  
+ Mật khẩu : admin  
+ Mật khẩu : admin  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 2/32  
 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán lẻ phú lợi  
2. Thông tin đơn vị sử dụng, cấu hình tham số cần thiết  
2.1 Thông tin đơn vị sử dụng  
- Đường dẫn : Hệ thống -> Cấu hình hệ thống  
- Thông tin đơn vị sẽ được hiển thị trên các chứng từ phiếu xuất,phiếu nhập,  
phiếu thu, phiếu chi  
- Thông tin đơn vị sử dụng gồm : Tên công ty, Điện thoại, Di động, Địa chỉ,  
Email, Fax, Mã số thuế, Tài khoản, Người đại diện, Website, Logo  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 3/32  
 
 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán lẻ phú lợi  
2.2 Thông tin tham số hệ thống  
- Đường dẫn : Hệ thống -> cấu hình hệ thống -> Tham số tùy chọn  
- Mô tả : Những tham số liên quan đến hệ thống  
+ Tùy chỉnh phương pháp tính giá vốn trong báo cáo lãi  
+ Phương pháp tính giá tồn kho mặt hàng  
+ Thiết lập mẫu in : 58mm,80mm,A5,..  
+ Mặc định in phiếu khi bấm in,hoặc xem trước khi in  
+ Cho xuất âm,..  
+ Chọn máy in mã vạch, mẫu in mã vạch  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 4/32  
 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán lẻ phú lợi  
3. Quản mặt hàng,nhóm hàng, đơn vị tính  
3.1 Bước 1 : Đơn vị tính  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 5/32  
 
 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý bán lẻ phú lợi  
-
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục đơn vị tính  
Thao tác Thêm mới  
o Chọn Thêm Mới  
o Nhập thông tin đơn vị tính mới : Tên đơn vị tính  
o Chọn Lưu : lưu lại thông tin  
-
Thao tác Cập nhật :  
o Chọn Đơn vị tính hiện ở lưới bên dưới  
o Nhập lại thông tin đơn vị tính  
o Chọn Lưu : lưu lại thông tin  
Chú ý : Những đơn vị tính nào đã phát sinh thì không được phép sửa đổi  
-
Thao tác Xóa :  
o Chọn đơn vị tính cần xóa ở lưới bên dưới  
o Chọn Xóa : để xóa  
Chú ý : đơn vị tính nào đã phát sinh thì không được phép xóa  
3.2 Bước2 : Nhóm mặt hàng  
-
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục nhóm mặt hàng  
Thao tác thêm mới  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471)  
Trang 6/32