TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT,SAO LƯU,  
PHỤC HỒI PHẦN MỀM PHÚ LỢI  
A.CÀI ĐẶT,SAO LƯU,PHỤC HỒI DỮ LIỆU PHẦN MỀM PHÚ LỢI  
1. CÀI ĐẶT HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL VÀ .NetFramework 3.5  
1.1 CÀI ĐẶT HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL LOCALDB CHO 1 MÁY  
- Phải cài đặt Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL LocalDB trước khi Chạy phần mềm Phú Lợi dạng  
chạy 1 máy độc lập  
Tài liệu Hướng dẫn cài đặt,sao lưu,phục hồi dữ liệu phần mềm Phú Lợi v1  
1
 
 
 
- Phần mềm sử dụng SqlLocalDB do Microsoft cung cấp để lưu trữ dữ liệu phần mềm. Chỉ cài  
đặt lần đầu cho phần mềm Phú Lợi chỉ chạy 1 máy và khi cài đặt lại HĐH Window thì cài đặt lại  
phần này.  
- Tải phần mềm SQL LocalDB theo link bên dưới  
SP3 32 bit sử dụng cho window 32 bit)  
SP3 32 bit sử dụng cho window 64 bit)  
- Chi tiết cài đặt  
Tài liệu Hướng dẫn cài đặt,sao lưu,phục hồi dữ liệu phần mềm Phú Lợi v1  
2
Tài liệu Hướng dẫn cài đặt,sao lưu,phục hồi dữ liệu phần mềm Phú Lợi v1  
3
CÀI ĐẶT THÀNH CÔNG DATABASE SQLSERVER LOCALDB  
Tài liệu Hướng dẫn cài đặt,sao lưu,phục hồi dữ liệu phần mềm Phú Lợi v1  
4