Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm QUÁN ĂN gói chuyên nghiệp version 1.0  
HƯỚNG DẪN MỀM QUẢN LÝ CAFÉ/QUÁN ĂN PHÚ LỢI  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471- 0943.954.209 ) Trang 34/34  
Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm QUÁN ĂN gói chuyên nghiệp version 1.0  
-
-
Tạo khu vực mới  
+ Click nút : Thêm mới  
+ Nhập tên khu vực  
+ Click LƯU  
Sửa thông tin khu vực đã có  
+ Chọn tên Khu vực cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên khu vực  
+ Nhấn LƯU  
2.2 Bước 2 : Tạo Loại Bàn/Phòng  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục Bàn/Phòng  
-
Hình Ảnh  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471- 0943.954.209 ) Trang 34/34  
 
Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm QUÁN ĂN gói chuyên nghiệp version 1.0  
-
-
Thao tác thêm mới Loại Bàn/Phòng  
+ Click nút : Thêm mới  
+ Nhập tên loại Bàn/Phòng  
+ Nhấn LƯU  
Sửa thông tin loại Bàn/Phòng đã có  
+ Chọn tên Loại Bàn/Phòng cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên Loại Bàn/Phòng  
+ Click LƯU  
2.3 Bước 3 : Tạo Bàn/Phòng  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục Phòng/Bàn  
-
Hình ảnh  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471- 0943.954.209 ) Trang 34/34  
 
Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm QUÁN ĂN gói chuyên nghiệp version 1.0  
-
-
Thao tác thêm mới Bàn/Phòng  
+ Click nút : Thêm mới  
+ Nhập tên Bàn/Phòng  
+ Nhấn LƯU  
Sửa thông tin Bàn/Phòng đã có  
+ Chọn tên Bàn/Phòng cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên Bàn/Phòng  
+ Nhấn LƯU  
3. Tạo mặt hàng, sửa giá mặt hàng  
Tạo Đơn vị tính trước, sau đó tạo nhóm mặt hàng cuối cùng mới tạo  
mặt hàng  
3.1 Bước 1 : Tạo Đơn Vị Tính  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục Đơn Vị Tính  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471- 0943.954.209 ) Trang 34/34  
 
 
Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm QUÁN ĂN gói chuyên nghiệp version 1.0  
-
Hình Ảnh  
-
-
Thao tác thêm mới Đơn vị tính  
+ Click nút: Thêm mới  
+ Nhập tên Đơn vị tính  
+ Nhấn LƯU  
Sửa thông tin Đơn vị tính đã có  
+ Chọn tên Đơn vị tính cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên Đơn vị tính  
+ Nhấn LƯU  
3.2  
Bước 2 : Tạo Nhóm mặt hàng  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục nhóm mặt hàng  
-
Hình ảnh :  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471- 0943.954.209 ) Trang 34/34  
 
Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm QUÁN ĂN gói chuyên nghiệp version 1.0  
-
-
Thao tác thêm mới Nhóm mặt hàng  
+ Click nút: Thêm mới  
+ Nhập tên nhóm mặt hàng  
+ Nhấn LƯU  
Sửa thông tin Nhóm mặt hàng đã có  
+ Chọn tên nhóm mặt hàng cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên Nhóm mặt hàng  
+ Nhấn LƯU  
3.3  
Bước 3 : Tạo Mặt Hàng  
-
Đường dẫn : Danh mục -> Danh mục mặt hàng  
-
Hình ảnh  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471- 0943.954.209 ) Trang 34/34  
 
Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm QUÁN ĂN gói chuyên nghiệp version 1.0  
-
Thao tác thêm mới mặt hàng  
+ Click nút: Thêm mới  
+ Nhập thông tin mặt hàng : Tên nhóm,Tên mặt hàng,Đơn vị  
tính, giá bán, Chọn hiển thị  
+ Nhấn LƯU  
-
Sửa thông tin mặt hàng đã có ( Sửa thông tin về giá bán, Đơn vị  
tính, nhóm mặt hàng )  
+ Chọn tên mặt hàng cần sửa ở Lưới  
+ Nhập lại tên mặt hàng  
+ Nhấn LƯU  
Ghi chú : những mặt hàng đã phát sinh rồi không thể xóa, bạn chỉ  
thể Không cho hiển thị tại màn hình bán hàng.  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471- 0943.954.209 ) Trang 34/34  
Hướng dẫn sử dụng tạo dữ liệu từ đầu phần mềm QUÁN ĂN gói chuyên nghiệp version 1.0  
4. Nghiệp vụ chính  
4.1 Thao tác bán hàng  
Phải tạo mặt hàng, Bàn/Phòng, người dùng mới thao tác nghiệp vụ  
bán hàng  
-
Đã xong các bước ở trên bạn thể Tạo hóa đơn, gộp bàn,chuyển  
bàn, hủy bàn, in hóa đơn được rồi  
-
Đường dẫn : Nghiệp vụ -> Bán hàng  
- Màn hình thao tác : chia làm 3 khung  
+ Bên trái : danh sách mặt hàng, tại khung này bạn thể tìm  
mặt hàng nhanh chóng theo tên, theo nhóm hàng hoặc thể thêm  
mới mặt hàng bằng cách nhấn nút  
,
load lại danh sách mặt  
hàng  
+ Khung ở giữa : Hiển thị danh sách các món mà Bàn đã gọi,  
giờ vào,..  
+ Khung bên phải : danh sách BÀN, khung này hiển thị trạng  
thái từng bàn (Trống, có khách,..)  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.728.471- 0943.954.209 ) Trang 34/34