Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm phú lợi quản lý trung tâm ngoại ngữ-tin học PHÚ LỢI  
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ  
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ  
TIN HỌC PHÚ LỢI  
TIN HỌC PHÚ LỢI  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.428.471)  
Trang 1/49  
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm phú lợi quản lý trung tâm ngoại ngữ-tin học PHÚ LỢI  
1. Đăng Nhập hệ thống  
1. Đăng Nhập hệ thống  
- Nếu lần đầu tiên đăng nhập  
- Nếu lần đầu tiên đăng nhập  
+ Tên đăng nhập : admin  
+ Tên đăng nhập : admin  
+ Mật khẩu : admin  
+ Mật khẩu : admin  
- Màn hình chính chương trình  
- Màn hình chính chương trình  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.428.471)  
Trang 2/49  
 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm phú lợi quản lý trung tâm ngoại ngữ-tin học PHÚ LỢI  
2. Thông tin đơn vị sử dụng  
- Thông tin đơn vị sẽ được hiển thị trên các chứng từ phiếu xuất,phiếu nhập,  
phiếu thu, phiếu chi  
- Đương dẫn : Hệ thống -> Thông tin công ty  
- Thông tin đơn vị sử dụng gồm : Tên công ty, Điện thoại, Di động, Địa chỉ,  
Email, Fax,Mã số thuế,Tài khoản, Người đại diện,Website,Logo…  
- Bạn click Đồng ý để LƯU thông tin  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.428.471)  
Trang 3/49  
 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm phú lợi quản lý trung tâm ngoại ngữ-tin học PHÚ LỢI  
PHẦN I : QUẢN LÝ GHI DANH(Lớp học,khóa học,học viên,đăng ký,học phí)  
1. Quản Chương trình,phòng học,Ngày học,Ca học,Lớp học,Giáo  
viên  
1.1 Loại hình đào tạo  
- Đường dẫn : Danh mục -> Loại hình đào tạo  
- Mô tả : Mỗi loại hình đào tạo sẽ nhiều chương trình đào tạo  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.428.471)  
Trang 4/49  
 
 
 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm phú lợi quản lý trung tâm ngoại ngữ-tin học PHÚ LỢI  
-
-
Thao tác thêm mới loại hình đào tạo  
+ Click Thêm mới  
+ Nhập thông tin loại hình đào tạo  
+ Click Lưu  
Thao tác sửa loại hình đào tạo  
+ Click lưới bên dưới chọn tên loại hình đào tạo cần sửa  
+ Sửa loại hình đào tạo  
+ Click Lưu  
1.2 Loại chương trình đào tạo  
- Mô tả : Mỗi loại chương trình đào tạo nhiều chương trình đào tạo  
- Đường dẫn : Danh mục -> Loại chương trình đào tạo  
-
Thao tác thêm mới loại chương trình đào tạo  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.428.471)  
Trang 5/49  
 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm phú lợi quản lý trung tâm ngoại ngữ-tin học PHÚ LỢI  
+ Click Thêm mới  
+ Nhập thông tin loại chương trình đào tạo : Mã loại chương trình, tên loại  
chương trình, loại hình đào tạo  
+ Click Lưu  
-
Thao tác sửa loại chương trình đào tạo  
+ Click lưới bên dưới chọn tên loại chương trình đào tạo cần sửa  
+ Sửa thông tin loại chương trình đào tạo  
+ Click Lưu  
1.3 Chương trình đào tạo  
- Mô tả : Mỗi chương trình đào tạo sẽ nhiều lớp học  
- Đường dẫn : Danh mục -> Chương trình đào tạo  
-
Thao tác thêm mới chương trình đào tạo  
+ Click Thêm mới  
+ Nhập thông tin loại chương trình đào tạo : Mã chương trình, tên chương  
trình, chương trình đào tạo  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.428.471)  
Trang 6/49  
 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm phú lợi quản lý trung tâm ngoại ngữ-tin học PHÚ LỢI  
+ Click Lưu  
-
Thao tác sửa chương trình đào tạo  
+ Click lưới bên dưới chọn tên chương trình đào tạo cần sửa  
+ Sửa thông tin chương trình đào tạo  
+ Click Lưu  
1.4 Giáo viên  
- Mô tả : Quản lý giáo viên,trợ giảng  
- Đường dẫn : Danh mục -> Giáo viên  
-
-
Thao tác thêm mới giáo viên/Trợ giảng  
+ Click Thêm mới  
+ Nhập thông tin : Họ tên,Địa chỉ,điện thoại,ngày sinh,giới tính,…  
+ Click Lưu  
Thao tác sửa Giáo viên  
+ Click lưới bên dưới chọn Giáo viên/Trợ giảng cần sửa thông tin  
+ Nhập lại thông tin -> Click LƯU, để lưu lại thông tin  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.428.471)  
Trang 7/49  
 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm phú lợi quản lý trung tâm ngoại ngữ-tin học PHÚ LỢI  
1.5 Ca học, thời lượng  
- Mô tả : Quản lý Ca học, thời lượng tiết học  
- Đường dẫn : Danh mục -> Ca Học  
-
-
Thao tác thêm mới Ca Hoc  
+ Click Thêm mới  
+ Nhập thông tin : Mã Ca học, tên ca học,thời lượng  
+ Click Lưu  
Thao tác sửa Thông tin ca học  
+ Click lưới bên dưới chọn Ca Học cần sửa thông tin  
+ Nhập lại thông tin -> Click LƯU, để lưu lại thông tin  
1.6 Ngày học  
- Mô tả : Quản lý nhóm ngày học của khóa học trong tuần  
- Đường dẫn : Danh mục -> Nhóm thứ học(Ngày học)  
Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm & Webstie Phú Lợi (http://phuloitn.com - 0904.428.471)  
Trang 8/49